Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ofte stillede spørgsmål i byggesagsprocessen

Byggetilladelse
Når du vil bygge, er der flere ting, du skal være opmærksom på.
Du skal bl.a. finde ud af om dit byggearbejde kræver byggetilladelse eller om du kan bygge uden at søge

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan søger jeg en byggetilladelse?

Du indsender din ansøgning om byggetilladelse via den elektroniske selvbetjeningsportal Byg og Miljø. Du skal bruge NemID for at logge på portalen.

Når du er logget ind i Byg og Miljø, og har valgt hvad du vil søge om, bliver du guidet igennem hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din ansøgning.

Hvis du er fritaget fra e-boks kræver vi ikke, at du søger elektronisk via Byg og Miljø. Du kan i stedet sende din ansøgning til Byggesagsteamet, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. Til ansøgningen skal du vedhæfte dokumentation for, at du er fritaget fra e-boks.

Skal min ansøgning behandles efter BR15 eller BR18?

Pr. 1. januar 2018 træder et nyt bygningsreglement i kraft (BR18), som erstatning for det tidligere bygningsreglement (BR15).

I en overgangsperiode fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 skal du vælge om din ansøgning skal behandles efter BR15 eller BR18.

Du kan altså (muligvis med fordel) vælge at din sag skal behandles efter BR15. Vi anbefaler, at du spørger en byggeteknisk rådgiver til råds.

Alle ansøgninger indsendt til og med 31. december 2017 behandles efter BR15.

Kan jeg få hjælp til byggesagsprocessen?

Kommunen kan vejlede omkring reglerne på området, men vi kan ikke rådgive omkring detaljerne i dit byggeprojekt. Det skyldes, at kommunen er myndighed og ikke rådgiver.

Du kan søge selv, men som bygherre har du også mulighed for at give fuldmagt til en rådgiver, som enten kan søge på dine vegne eller hjælpe med hele eller dele af ansøgningen. Du må gerne selv udarbejde tegningerne til din ansøgning, men de skal have en kvalitet, så vi kan se, om byggeriet overholder lovgivningen.

Du kan søge rådgivning hos en byggeteknisk rådgiver, hvis du ikke selv har mulighed for at levere det nødvendige materiale eller er i tvivl om lovligheden af det, du vil bygge.

Hvidovre Kommune anbefaler, at du kontakter en byggeteknisk rådgiver.

Kan jeg møde op på Rådhuset, og få hjælp til min byggeansøgning?

Center for Plan og Miljø har lokaler på Høvedstensvej 45, men det er ikke muligt at tale med en medarbejder fra Byggesagsteamet, med mindre du har reserveret tid til et møde.

Du kan læse mere og reservere tid til et møde på siden om kontakt og forhåndsdialog.

Hvor lang tid tager det at behandle min byggeansøgning?

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at behandle byggeansøgninger, da det bl.a. afhænger af sagernes kompleksitet.
Når vi har modtaget fuldt oplyst og komplet ansøgningsmateriale, bliver 85 % af sagerne behandlet indenfor:

 Simple konstruktioner, f.eks. carporte, garager,
 udhuse og overdækkede arealer

64 dage
 Enfamiliehuse  58 dage
 Etagebyggeri  173 dage
 Industri- og lagerbygninger  79 dage
 Andre faste konstruktioner  127 dage
 Øvrigt erhverv  173 dage

 

Sagsbehandlingstiden vil øges, hvis:

 • Det ansøgte kræver en dispensation
 • Afgørelsen skal offentliggøres med en klagefrist (f.eks. partshøring, naboorientering m.m.)
 • Der kræves tilladelse og/eller godkendelse efter andre lovområder (f.eks. miljøgodkendelse, spildevandstilladelser o.a.)
 • Din ansøgning ikke er fuldt oplyst, når vi modtager den

Hvad koster det at få behandlet min byggeansøgning?

Fra 1. januar 2017 opkræver Hvidovre Kommune ikke længere et gebyr for at behandle din byggeansøgning.

Hvor længe gælder min byggetilladelse?

Alle byggetilladelser er gyldige i et år. Det betyder, at du skal påbegynde dit byggeri inden der er gået et år fra udstedelsesdatoen.

Det er ikke muligt at forlænge gyldigheden af en byggetilladelse.

Hvis du ikke benytter din byggetilladelse, skal du skrive det til os, så vi kan lukke byggesagen. Du skriver til kommunen via din sag i selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Hvornår må jeg begynde at bygge eller rive min bygning ned?

Du må begynde at bygge, når du har fået byggetilladelse på din indsendte ansøgning.

Det samme gælder nedrivning - her må du også først begynde nedrivningen, når du har fået tilladelse på din indsendte ansøgning.

Byggeriets regler

Det er den til enhver tid pågældende ejer, der er ansvarlig for, at et byggeri er lovligt.
Alt byggeri skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18), lokalplan, byplanvedtægt og servitutter i det omfang, de gælder for det pågældende byggearbejde. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen eller byplanvedtægten, der gælder.

Lokalplaner og byplanvedtægter er lokale regler, som er udarbejdet specifikt for et område og gælder forud for de landsdækkende regler.

Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger ofte, hvad og hvor meget, der må bygges på grunden. Der kan også være andre bestemmelser, for eksempel hvor højt byggeriet må være, afstand til skel, afstand til vej, hvilke materialer, der skal/må anvendes, eller hvad du må benytte de enkelte bygninger til.

Selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø hjælper dig med at finde ud af hvilke planer, der gælder i dit område.

Servitutter og deklarationer

Når du planlægger et byggeri, skal du undersøge, om der er tinglyste servitutter eller deklarationer på ejendommen. Det bør fremgå af skødet, hvis der er tinglysninger på ejendommen.

Oplysninger om servitutter og deklarationer inkl. den fulde ordlyd, kan du finde på tinglysning.dk (nyt vindue).

Dispensation og naboorientering

Overholder dit byggeri ikke bestemmelserne i bygningsreglementet eller lokalplan/byplanvedtægt, kan du søge dispensation hos kommunen. Kommunen foretager en helhedsvurdering af byggeriet og træffer afgørelse i sagen. Din ansøgning om dispensation skal indeholde en begrundelse for de lempelser, du ønsker imødekommet.

Dit byggearbejde må ikke påbegyndes, før nødvendig dispensation og/eller godkendelse er givet. Fristen på to uger for anmeldelsessager gælder ikke ved dispensationer.
Er der tale om en fravigelse fra regler og planlægning, der varetager nabointeresser, gennemfører kommunen en naboorientering i minimum to uger. Når indsigelsesfristen er udløbet og eventuelle bemærkninger til projektet er vurderet, træffer kommunen afgørelse.

Ændring af lejlighed

Køkken

Hvis du kun udskifter køkkenelementer i dit køkken, skal du ikke søge om tilladelse hos kommunen. Hvis du derimod indretter et nyt køkken et andet sted i lejligheden, skal du søge tilladelse hos kommunen. Hvis du udvider køkkenet med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge, skal du ikke have kommunens tilladelse.

Ved udvidelse af køkkenet kan du beholde den eksisterende ventilation, som ofte er en fælles naturlig ventilationskanal uden ventilator. Du må ikke tilslutte en emhætte til den fælles ventilationskanal, da det giver gener for de øvrige lejligheder.

Badeværelse

Hvis du ændrer på de bærende konstruktioner, dvs. støber nyt gulv, fjerner bærende skillevægge eller foretager nye afgreninger til fælles lodret faldstamme skal du søge om kommunes tilladelse.
Hvis du skal bygge et nyt badeværelse et andet sted i lejligheden eller du skal etablere gulvafløb i et eksisterende wc-rum, skal du søge tilladelse hos kommunen, fordi nyt afløb skal kobles til fælles lodrette faldstamme.
Ved renovering af et badeværelse stilles der ikke nye krav til ventilationen, og de eksisterende forhold kan beholdes.

Ved etablering af et nyt badeværelse, skal der som udgangspunkt udføres mekanisk ventilation, for at sikre at vanddampe fjernes fra rummet. Dette kan dog fraviges hvis badeværelset etableres i et eksisterende wc-rum, hvor der i forvejen er en lodret og intakt ventilationskanal. Kommunen vil her stille krav til ventilationsforholdene i byggetilladelsen.
Der henvises i øvrigt til gældende bygningsreglement.

Skillerumsændringer

Det er vigtigt, at du får afklaret om den væg du ønsker fjernet er en let skillevæg eller en bærende væg. Er du i tvivl, skal du kontakte en teknisk rådgiver.

Vil du nedrive en let skillevægge i din lejlighed, skal du ikke søge om tilladelse hos kommunen.
Vil du nedrive en bærende skillevæg i din lejlighed, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

I begge tilfælde skal du give besked til kommunen, som opdaterer BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Dørblænding og nedsænkede lofter

Du skal ikke søge om tilladelse til blænding af døre eller nedsænkning af lofter i din lejlighed.
Du skal være opmærksom på, at byggearbejdet skal udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet.

Enfamiliehus

Nyt enfamiliehus, tilbygning og udestue

Når du vil bygge et nyt hus, skal du søge om byggetilladelse. Du skal også søge om byggetilladelse, hvis du vil opføre en tilbygning, kvist, karnap eller en udestue.

Du kan gå i gang med byggeriet, når du har fået byggetilladelse.

Du skal færdigmelde byggeriet og kan derefter tage det i brug.

Indvendig ombygning

Hvis du vil flytte vægge eller foretage andre ændringer, herunder renovering af badeværelse eller køkken, uden at udvide boligarealet, skal du ikke søge om byggetilladelse eller anmelde bygningsændringer.
Når du vil ændre vand- og afløbsinstallationer, skal du bruge autoriserede fagfolk.

På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde information om, hvilke VVS-arbejde du selv må udføre, og du kan også finde de firmaer, der har autorisation til at udføre det arbejde, du ikke selv må.

Hvis du ændrer antal bad, toilet eller værelser, skal du give besked til kommunen, som opdaterer BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Ændret anvendelse af en bygning eller del af bygning

Du skal søge byggetilladelse for at kunne ændre anvendelsen af en bebyggelse.
En ændret anvendelse kan f.eks. være:

 • Fra bolig til erhverv
 • Fra erhverv til bolig

Du kan gå i gang med at ændre anvendelse, når du har fået byggetilladelse.
Du skal færdigmelde arbejdet og kan derefter tage det i brug.

Carport, garage, udhus, skur og andre sekundære bygninger

Om du skal søge byggetilladelse eller ej afhænger af byggeriets omfang. Tidligere har der været pligt til at anmelde byggeri af visse sekundære bygninger. Pr. 1. juli 2017 trådte nedenstående regler i kraft, og anmeldelsesbegrebet blev afskaffet.

Byggearbejde, der ikke kræver byggetilladelse

 • Er dit planlagte byggeri mindre end 50 m2, kan du udføre det uden byggetilladelse, så længe det samlede sekundære byggeri på din ejendom ikke overstiger 50 m2. Du har pligt til at sørge for at byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser samt lokalplanen for dit område.

Byggearbejde, der kræver byggetilladelse

 • Hvis dit planlagte byggeri overstiger 50 m2, skal du søge byggetilladelse.
 • Hvis dine eksisterende sekundære bygninger og det nye byggeri samlet overstiger 50 m2, skal du søge byggetilladelse.
 • Hvis du ønsker at bygge carport, garage, udhus, skur el.lign., som er under samme tag som huset, skal du søge byggetilladelse. Årsagen er, at alle bygninger under husets tag er integrerede, og dermed indgår i den primære bebyggelse.

Byggearbejde, der kræver dispensation

 • Hvis dit planlagte byggeri er mindre end 50 m2, men ikke holdes indenfor bygningsreglementets og lokalplanens bestemmelser, skal du søge dispensation.

Når bygningen er opført

Uanset om dit planlagte byggeri kræver byggetilladelse eller ej, har du ansvar for at BBR (Bygnings- og Boligregistret) bliver opdateret, når bygningen er opført.

Hvis dit planlagte byggeri ikke kræver byggetilladelse, skal du sende en e-mail til kommunens postkasse for BBR-henvendelser med oplysninger om byggeriet, når bygningen er opført. Du skal oplyse, hvilken bygning der er opført, bygningens areal samt materialer til ydervægge og tagdækning. Kommunen bruger oplysningerne til at opdatere BBR.

Hvis dit planlagte byggearbejde kræver byggetilladelse, skal du give besked til kommunen via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, når bygningen er opført. Kommunen opdaterer herefter BBR.

Brændeovn

Ønsker du at opsætte brændeovn, skal du anmelde det til en autoriseret skorstensfejer, som også kan vejlede og rådgive dig om etablering af brændeovn.
Du skal give besked til kommunen når brændeovnen er installeret og godkendt af skorstensfejer, så brændeovnen kan blive registreret i BBR. Kontakt kommunen vedrørende BBR på bbrbolig@hvidovre.dk.

Jeg er interesseret i en ejendom, der er til salg. Men hvad må jeg bygge på ejendommen?

På den offentlige informationsserver (OIS) kan du se lokalplanen for dit område. I lokalplanen kan du bl.a. læse hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til samt hvor meget og hvordan der må bygges.

Hvis du overvejer at bygge mere end det, der er lagt op til i lokalplanen, skal du indsende en ansøgning om dispensation via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Du kan ikke få svar på en dispensation uden at indsende en ansøgning.

Hvis du indsender en dispensationsansøgning på en ejendom, som du ikke selv ejer, skal du huske at medsende en fuldmagt fra ejer.

Hvordan opdaterer jeg BBR (Bygnings- og Boligregistret)?

Hvis du vil opdatere BBR i forbindelse med afslutningen af en byggesag, skal du give besked til kommunen via din sag i Byg og Miljø, når bygningen er opført.

Hvis du i anden anledning vil opdatere dine oplysninger i BBR, skal du skrive en e-mail til kommunens BBR-medarbejder.

Du kan læse mere om opdatering af oplysninger i BBR på kommunens side om BBR og ejendomsdata.

Én af Hvidovre Kommunes ejendomme er til salg. Hvem kontakter jeg for at høre nærmere?

Du skal kontakte Hvidovre Kommunes Center for Politik og Ledelse enten på telefonnummer 36 39 36 39 eller via e-mail.